Mot

Inserido em: 26 Junho às 17:50

E n tr e g a m o s e m t o d a G r a n d e G o i â n i a
T r o c o L 7 2 g e R a ç a o p ó r a pa rel ho s de m eu i nt ere SS e
Ll lll lli ii i ii i i iiii B B b b B B b BB b bbbeeeeeer RR ra a a A A a AA c c c c c A A a a a a a a a oo o oooo ooo nnn n n n n n n n n n o ooo oooo ooooomm mm mmmm m m m m m m m m m me eeeeee e ll l ll ll l ll ll l ll l l l l lll l ll ll l lll lllll lli ii i ii iiiii iii i m m m m m m m m m mmm mm m m mm m m mp pp p p ppp pp pppppppp pppp poooooo ooooooooooooo oooooooo
RR R R R RR EE EEE EEGGGG GUUUU UUUUULLLLL LL LLLL LLLL LAAAR R R
SSSS SSSSS SSSSS SA AAA AAA AAIIII IIII A AA DDDDD DD O OOOOO OO SS SS SSP P PP PCC C SSS SS SEEEE EEEEE EERR RRR RR RAA AAA AASS SS SSS SSA AA AA AA AAA AA AA.
L LLL LL LLL LIIII IIIII IIIM MM MM MMP PPP PP PPP PPEE EEE AAAAAAAQ QQQQQQQ QQQQ QQU UUUU UUUIII IIIIII SSS SSSSSSEEEEEEEE EEEU U U U U U UUUUU NNN NNOO OOOOO OMM M MMM MMM MME EEE EEE
GGG GGGGGGG GRRRRRRAAAAA AAATTTTT TUUUUUUUI IIIIIIII IIIIITTTT TTTAA AA AAAAAMMMMM MMEEEEEEEE EEEENNN NNN N N NNT TT TTT TE E E E

P r o c es s ad or D u o l c or e
W in do ws 7 a te n de r
m e mó ri a R A M 2 G B
NNNNNNNNnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmeeeee sssssssseeeeeeemmmmmm rrrrrrrrrreesssssssssssssssssssstttttttttttriiiiiiiiiiiiiccooooeessss
LLLLLLLLLLllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmppppppppaaaaaaaaammmmmmoooooossssss ssssssssseeeeeeuuuuuuuuuu nnnnnnooooooooooommmmmmmmmmmmeeeeeeee
Eeeeeeeeeee aaaaaaaqqqqqquuuuuuuuuiiiiiiiiii mmmmmmmmmmeeeeeeesssssssmmmmmmmmmoooooooooooo
Vvvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ccccccccconnnnnnnnnnfffffffffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiraaaaaaaaaaaaaaa
aaaaqqqqqqqqqquuuuuuuiiiiiiiiiiii


Detalhes do anúncio

  • Tipo: Motorola e Lenovo

  • Novo/Usado: Usado

Localização

  • Município: Goiânia

  • CEP: 74246-434

  • Bairro: St Bueno

Código do anúncio: 356350667